درباره متنا

داستان متنا

متنا در سال 1391 شروع بکار کرد، شروع فعالیت مرکز تعمیرات و نگهداری ایران در زمینه پروژه های اتوماسیون صنعتی بود. در طی انجام پروژه ها و نیاز روز افزون صنایع به گارانتی و خدمات پشتیبانی شاخه تعمیرات و پشتیبانی به فعالیتهای گروه جوان متنا اضافه شد.

با توجه به نیاز پشتیبانی در حیطه های مختلف و گستردگی تجهیزات در صنایع، هم اکنون خدمات تعمیرات و پشتیبانی به سه بخش صنعتی، آزمایشگاهی و پزشکی ارائه می گردد. در هرکدام از بخشها تجهیزات مشخصی مورد تعمیرات قرار میگیرند.

بخش آموزش و مشاوره متنا جهت ارائه خدمات تخصصی به صنایع و مهندسان بوجود آمده و باتوجه به تجربه انجام پروژه های گوناگون و انجام تعمیرات تجهیزات مختلف توانمندی ارائه خدمات در این زمینه وجود دارد.

همکاران متنا

مهدی عباسی

مهدی عباسی

مدیریت
مهدی عباسی

مهدی عباسی

مدیریت
مهدی عباسی

مهدی عباسی

مدیریت
مهدی عباسی

مهدی عباسی

مدیریت
مهدی عباسی

مهدی عباسی

مدیریت
مهدی عباسی

مهدی عباسی

مدیریت